تکنیک تغییر باور

تکنیک تغییر باور

گاهی برای تقویت باورهایمان باید به آنچه که باور نداریم، دقت کنیم. انسان وقتی به موضوعات و مسائلی که باور ندارد، تمرکز می کند، می تواند از چرایی عدم باور به آنها دلایلی برای باورهای خود پیدا کند. به این صورت به راحتی می توان با استفاده از قانون تضادها، باورهای خود را تقویت کرد. لیستی از مواردی که به آنها باور ندارید را تهیه کنید و آنها را در ذهن خود بررسی نماید.

۸- در مورد نتایج باورها و دستاورهای آن تامل کنید

باورهایتان را در نظر بگیرید و نتایجی که این باورها برای شما به دنبال داشته اند را بررسی کنید. به این صورت می توانید نتایج و آثار مثبت باورهای خود را در زندگی پیدا کنید. با دانستن اثراتی که باورها در زندگی انسان می گذارند، می توان آن را به راحتی و آسانی تقویت نمود. با یاد آوری اثرات باورها می توان اعتقاد خود را به باورهای درست محکم تر نمود.

۹- مثبت فکر کنید

هر یک از ما امکان و قدرت انتخاب و هدایت افکار خود را داریم. به این دلیل می توانیم در جهت مثبت یا منفی فکر کنیم. اعمال انسان به طور طبیعی دنبال رو افکار انسان هستند. بنابراین با مثبت فکر کردن می توان باورهای خود را تقویت کرد و حتی رفتارهای خوبی از خود به نمایش گذاشت. چنین رفتاری موجب واکنش مثبت مردم شده و سبب تقویت باورهای ما می گردند.

۱۰- به بازخوردها دقت کنید

راه دیگر برای تقویت باورها توجه با بازخوردها است. وقتی بازخوردهای دیگر در مورد باورها و اعتقادات خود را مشاهده می کنیم، به راحتی می توانید اثرات مثبت و برخورد دیگران را مشاهده کرده و باورهای خود را تقویت کنید. بنابراین در ارتباط با باورهای خود به واکنش ها و بازخوردهایی که دیگران در ارتباط با باورهای شما دارند، دقت کنید.

۱۱- رویا تکنیک تغییر باور پردازی کنید

اگر می خواهید باورهای خود را تقویت کنید، خیال پردازی و رویا پردازی راهی ساده و مناسب خواهد بود. در مورد باورهای خود و اثراتی که به دنبال دارد، خیال پردازی کنید. ساختن دنیایی خیالی زیبا در ارتباط با باورها و آروزها می تواند سبب تقویت آنها شده و آنها را محکم تر نماید. بنابراین به این نکته که مردم در موردتان چطور فکر می کنند، اهمیت ندهید، بلکه مهم این است، که شما در مورد خودتان چطور فکر می کنید. به این فکر کنید که باورهایتان می تواند تبدیل به چه رویایی زیبایی شود.

۱۲- برای باورهایتان دلیل و مدرک داشته باشید

در نهایت باید گفت که بهترین و اصلی ترین روش برای تقویت باورها، داشتن دلیل و مدرکی روشن برای باورها است. باورهای بی پایه و اساس را نمی توان تقویت کرد. ولی اگر باورهای ما بر اساس دلیل و مدرک باشد و بر پایه های درستی استوار باشند، در این صورت به راحتی می توان آنها را تقویت نمود. بنابراین برای هر یک از باورهای خود دلیل و مدرکی داشته باشید. باورهای خود را مستند کنید و بر این اساس عمل نماید. داشتن دلیل و سند برای باورهای خود می توانید، آنها را تقویت کنید.

۱۳- تنظیم باورها با اهداف

راه دیگر برای تقویت باورها، تنظیم و هماهنگ کردن آنها با اهداف است. اهدافی که در نظر دارید را مطابق باورهای خود قرار دهید. به این صورت می توانید با یک تیر دو نشان بزنید.


http://dirstop.com/story6393827/تغییر-باورهاhttp://bookmark-template.com/story7552698/تغییر-باورهاhttp://socialmediainuk.com/story6124871/تغییر-باورهاhttp://prbookmarkingwebsites.com/story5651072/تغییر-باورهاhttp://bookmark-dofollow.com/story7555266/تغییر-باورهاhttp://ztndz.com/story7898157/تغییر-باورهاhttp://opensocialfactory.com/story5235493/تغییر-باورهاhttp://gorillasocialwork.com/story6375239/تغییر-باورهاhttp://socialrus.com/story5732210/تغییر-باورهاhttp://socialmediastore.net/story6214813/تغییر-باورهاhttp://socialnetworkadsinfo.com/story6284709/تغییر-باورهاhttp://bookmarkport.com/story6239407/تغییر-باورهاhttp://bookmarkloves.com/story6292171/تغییر-باورهاhttp://getsocialpr.com/story6324786/تغییر-باورهاhttp://bookmarkstumble.com/story1669805/تغییر-باورهاhttp://bookmarkstime.com/story7238660/تغییر-باورهاhttp://gatherbookmarks.com/story7339512/تغییر-باورهاhttp://bookmarkrange.com/story8116077/تغییر-باورهاhttp://bookmarkextent.com/story8244359/تغییر-باورهاhttp://bookmarkspring.com/story1710707/تغییر-باورهاhttp://bookmarkswing.com/story8234912/تغییر-باورهاhttp://bookmarksknot.com/story8270718/تغییر-باورهاhttp://bookmarkja.com/story8245812/تغییر-باورها
 


http://altbookmark.com/story8259518/تغییر-باورهاhttp://letusbookmark.com/story8091214/تغییر-باورهاhttp://trackbookmark.com/story8053476/تغییر-باورهاhttp://hindibookmark.com/story8137245/تغییر-باورهاhttp://bookmarkshq.com/story8112435/تغییر-باورهاhttp://nybookmark.com/story7357066/تغییر-باورهاhttp://bookmarketmaven.com/story7335510/تغییر-باورها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *